Bệnh viện Tâm Minh Đức
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
Kết quả quan trắc môi trường Quý I-2022:
Kết quả quan trắc môi trường Quý II-2022:
Kết quả quan trắc môi trường Quý III-2022:
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV-2022: