Bệnh viện Tâm Minh Đức
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
TÂM MINH ĐỨC - KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2023:
Kết quả quan trắc môi trường Quý I-2023: Xem tại đây.
Kết quả quan trắc môi trường Quý II-2023: Xem tại đây.
Kết quả quan trắc môi trường Quý III-2023: Xem tại đây.
Kết quả quan trắc môi trường Quý IV-2023: Xem tại đây.